ΑΝΕΠΙΤΗΔΕΥΤΟΣ перевод


Древнегреческо-русский словарь Дворецкого


Интерактивный список. Начните вводить искомое слово.

ΑΝΕΠΙΤΗΔΕΥΤΟΣ


Перевод:


    ἀνεπιτήδευτος

    ἀν-επιτήδευτος

    2

    1) безыскуственный, естественный (sc. λόγοι Luc.)

    2) не приобретаемый искусственно

     Ἀλκιβιάδῃ οὐδὲν ἦν ἀμίμητον οὐδ΄ ἀνεπιτήδευτον Plut. — Алкивиад всему подражал и все усваивал


Древнегреческо-русский словарь ДворецкогоΑΝΕΠΙΤΗΔΕΟΣ

ΑΝΕΠΙΤΗΔΕΥΤΩΣ
ΑΝΕΠΙΤΗΔΕΥΤΟΣ перевод и примеры


ΑΝΕΠΙΤΗΔΕΥΤΟΣПеревод и примеры использования - фразы

ΑΝΕΠΙΤΗΔΕΥΤΟΣПеревод и примеры использования - предложения
Είναι αληθινός, έντιμος και ανεπιτήδευτος.Он настоящий. Он честный. Он скромный.
Ίσως γιατί μοιάζει αφελής κι ανεπιτήδευτος.Возможно, потому что он кажется таким наивным и непритязательным.
Είναι λίγο ανεπιτήδευτος, αλλά πάντα μας χρειάζεται νέο αίμα.ОН слегка крут на поворотах, но нам бы пригодилась свежая кровь.
Ένας ανεπιτήδευτος δισταγμός.Реакции слегка приторможены.

ΑΝΕΠΙΤΗΔΕΥΤΟΣ перевод на русский язык

Греческо-русский словарь

ανεπιτήδευτοςПеревод:

ανεπιτήδευτος непринуждённый

Перевод слов, содержащих ΑΝΕΠΙΤΗΔΕΥΤΟΣ, с греческого языка на русский язык


Перевод ΑΝΕΠΙΤΗΔΕΥΤΟΣ с греческого языка на разные языки


2021 Classes.Wiki